Logo Dunea

Lentevreugd

Project

Duingebied Berkheide moet jaarlijks 7 miljard liter drinkwater extra leveren om de bevolkingsgroei te kunnen bijhouden. Daarom optimaliseert Dunea de huidige winningen en investeert Dunea in nieuwe winputten en installaties. Voor de natuurwaarden worden tegelijk betere condities geschapen. Voor de aanvoer van voorgezuiverd rivierwater naar waterwingebied Berkheide, is het noodzakelijk om de leiding die naar Berkheide loopt, te vervangen. Die loopt door 4 gebieden van Berkheide: Panbos (gemeente Katwijk), Meta’s Duin (Stichting Duindigt), Lentevreugd (Staatsbosbeheer) en duingebied van Staatsbosbeheer en Dunea. Een deel van de leiding is aangelegd in 1938, is verouderd en op sommige locaties lek. Daarom moet de leiding worden vervangen en benutten we het moment om de aanvoerzekerheid van Berkheide op gewenst peil te brengen. In het werkgebied worden geen grote nieuwe ingrepen gedaan. De leidingen moeten worden vervangen en het werkgebied wordt vervolgens weer naar de oorspronkelijke staat hersteld.

De werkzaamheden bevinden zich in het duingebied waarin strikte eisen aangaande natuurbescherming gelden. Zo worden de werkzaamheden buiten het broedseizoen uitgevoerd en rijdt het werkverkeer altijd stapvoets. Daarnaast is voor dit project speciale aandacht voor de beperkte werkruimte in relatie met de benodigde voorzieningen tegen inkalving en de beperkte beschikbaarheid van depots nodig.

Op ons kun je bouwen

Buro Coen heeft in de aanbestedingsfase de kostprijsbegroting en het EMVI-plan gemaakt voor één van de inschrijvers.

Buro Coen mannetje_vierkant